Register över diagram och tabeller

1.1aBNP-tillväxt per år för Sverige och Euroland
1.1bJapan
1.1cStorbritannien
1.1dUSA
1.1eIrland
1.1fKina
1.2Räntenetto för de fyra stora bankerna
1.3Så laddades spekulationsbomben
1.4Notan för den finansiella krisen
1.5Utgifter för finanskrisen och miljökrisen
1.6Bankernas övervinster i olika länder
1.7Bankernas övervinster
1.8Offensiva insatser som andel av det totala bankstödet.
1.9Island – BNP, börsvärde och inhemska lån
1.10Skillnaden i storlek mellan valutahandel och varuhandel 2007
1.11Spekulation, handel och produktion
1.12Relativ storlek på spekulation, handel och produktion 1980 och 2007
2.1Sveriges BNP sedan år 1900
2.2Sveriges BNP 1980 till 2012
2.3BNP per capita sedan 1900
2.4Förändring av BNP per capita sedan 1980
2.5BNP per capita 1950–2030
2.6Nationens och offentliga sektorns förmögenhet 1/1 2010
2.7Den offentliga sektorns förmögenhet
2.8Statens nettoskuld
2.9Statens (inkl. AP-fonderna) inkomster och utgifter i fasta priser.
2.10Kapitalinkomster och ränteutgifter
2.11Offentlig finansiell förmögenhet 1995
2.12Offentlig finansiell förmögenhet 2011
2.13Offentligt budgetsaldo
2.14Offentlig finansiell förmögenhet
2.15Budgetunderskott och finansiell förmögenhet för staten och socialförsäkringarna
3.1Förmögenhetsfördelning
3.2Om fördelningen gällt livslängd i stället för inkomst
3.3Finansiell förmögenhetsfördelning
3.4Skattepliktiga förmögenheter
3.5Fördelning av aktieförmögenheter
3.6Inkomstojämlikhet sedan 1951
3.7Hushållens finansiella förmögenhet sedan 1970
3.8Fördelning av faktorinkomst 2008
3.9Fördelning av disponibel inkomst 2010
3.10Totala förmögenheter för kvinnor och män
3.11Kvinnors arbetsinkomst i procent av mäns. År 1975–2008
3.12Kvinnors förlorade arbetsinkomst jämfört med män
3.13Andel offentliga överföringar av inkomsten
3.14Andel personer 0–19 år, i hushåll med låg inkomst
3.15Andel personer 0–19 år, i hushåll med hög inkomst
4.1Offentlig konsumtion och investeringars andel av BNP
4.2Vad minskningen av den offentliga andelen av BNP i miljarder kronor
4.3Årlig tillväxt av offentlig konsumtion 1955–2012
4.4Offentlig produktions andel av total tjänsteproduktion 1980–2012
4.5Några nyckeltal för utvecklingen
4.6Andel sysselsatta av befolkningen 20–64 år
4.7Bankernas utlåning
4.8Aktiekurserna
4.9Bostadsprisernas ökning utöver inflationen
4.10Privata utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretags andel av BNP.
4.11Antalet anställda inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag
4.12Årlig vinst inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag
4.13Ackumulerad vinst inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag
4.14Kommuners och landstings inköp av omsorg och utbildning från privata företag
4.15Antalet anställda i affärsverk och statliga företag
4.16Förändring av antalet anställda i affärsverk och statliga företag
4.17Privatiserade företag
4.18Storleken på offentliga företag i OECD
4.19Statens försäljningsintäkter från utförsäljningarna
4.20Statens uteblivna vinster
4.21Arbetslöshet 1970 till 2011
4.22Arbetslöshet vissa kvartal
4.23Arbetslöshet och anställningsskydd bland 27 OECD-länder
4.24Kostnaden för en arbetslös och en anställd
4.25Förändring av antalet offentligt anställda sedan 1990
4.26Riksbanken och inflationen 1995–2011
4.27Tre nyliberala decennier
5.1Börsens och BNP:s utveckling 1920–2011
5.2Direktavkastning
5.3aAktier i förhållande till obligationer vid olika startpunkter med ett fast sparat belopp per månad
5.3bAktier i förhållande till obligationer vid olika startpunkter med ett fast sparat belopp per månad. Med sluttidpunkt december 2008.
5.4Resultatet i näringslivet 1981–2009
6.1Vinstandelen i svenska företag sedan 1950
6.2Några nyckeltal för ekonomisk utveckling
6.3Skattebortfall till följd av ökade vinster
6.4Löneandelen i olika regioner
7.1Andelen sysselsatta av befolkningen. 20–65 år
7.2Antal arbetslösa, långtidssjukskrivna och med sjuk-/aktivitetsersättning
7.3Antalet ersatta sjukdagar per försäkrad
7.4Antalet sjukskrivna i olika sektorer
7.5En propagandabild från Försäkringskassan som formade opinionen
7.6Sysselsättningsgraden i några EU-länder 2008
7.7Sjukförsäkringssystemets utgifter och avgifter sedan 2000
7.8Sjukförsäkringssystemets samlade överskott sedan 2000
7.9Kostnaden för att ge en deltidsarbetande full lön
7.10Antalet personer utanför arbetsmarknaden år 2010
7.11Reallöneutveckling för tjänstemän och arbetare 1975-2009
7.12Skillnad i månadslön mellan tjänstemän och arbetare 1975-2009
7.13Skillnad i månadslön för privatanställda manliga tjänstemän och kommunalt anställda kvinnor
7.14Relativ arbetskraftskostnad för Sverige
7.15Förändring av relativa arbetskraftskostnader
7.16Maximala utjämningsprocenten (ginikoefficient)
7.17Förändring av inkomstklyftor från mitten av 1980-talet
7.18Maktelitens inkomster antal industriarbetarlöner
7.19Folkvalda elitens inkomster antal industriarbetarlöner
7.20Topp 0,01% i förhållande till medelinkomsten i USA
8.1Utvandring och invandring
8.2En jämförelse mellan invandrad och svenskfödd arbetare
9.1Ett räkneexempel
9.2Andelen av befolkningen i åldern 20–64
9.3Förvärvsfrekvens
9.4Försörjningsbördan
10.1Euro (ecu) per 100 svenska kronor sedan 1970
10.2Dollar per 100 kronor sedan 1950
10.3Dollar per euro sedan introduktionen (2002)
11.1Vad hundra kronor varit värt sedan år 1900
11.2Årlig inflation sedan 1900
11.3Inflationen i Sverige och EU
11.4Inflationen i Sverige i förhållande till EU-snittet
11.5Inflation och löneökningar 1980 till 1995
11.6Löner, vinster och förädlingsvärde
11.7Löner, vinster och prisökningar under fyra perioder
11.8Pris- och löneökningar
11.9Inflationen 1985 till 1995
11.10Inflationen 2006 till 2011
11.11Inflation och tillväxttakt bland 64 länder 1980–93
11.12Inflation och tillväxttakt bland 145 länder 2000–2009
11.13Riksbanken och inflationstakten
11.14Prisökningen för olika hushåll
12.1Fördelning av skatteintäkter 2010
12.2Skattesats för olika typer av inkomst 2010
12.3Ett räkneexempel 1
12.4Ett räkneexempel 2
12.5Skattetryck efter bärkraft för olika familjer 2011
12.6Förändringen av skatten mellan 2006 och 2011
13.1Exportens andel av världens BNP 1870–2012
13.2Ökningen av valutahandel, export och BNP sedan 1980
13.3Relativ fattigdom i slutet av 2000-talet
13.4Förändringen av relativ fattigdom, från mitten av 1980-talet till slutet av 2000-talet
13.5Andel fattiga någon gång
13.6Sannolikheten för att åter hamna i fattigdom efter ett år
13.7Befolkning och BNP i olika regioner 2011
13.8Antal personer som lever på mindre än 2 dollar per dag
13.9Andel av befolkningen som lever på mindre än 2 dollar per dag
13.10Tillväxten av BNP per capita i olika regioner
13.11Ökningen av BNP per capita
13.10Utvecklingen sedan 1980
13.11Tillväxt och inflation för olika grupper av länder 1990–2010
13.12Sveriges BNP sedan år 1900
13.13BNP i Sverige 1900–2012. Avvikelse från trend
13.14BNP i USA 1900–2012. Avvikelse från trend
13.15BNP-tillväxt i världen
13.16BNP-tillväxt i väst, inklusive Japan
14.1Ett framtidsscenario från kritiska energianalytiker. Världens oljeproduktion plus en prognos för kommande årtionden
14.2Vattenfalls energiproduktion 2010
14.3Kostnader för minskade utsläpp
14.4Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder
14.5Koldioxidutsläpp i kg per dollar BNP
14.6Koldioxidutsläpp och BNP i Sverige
14.7Kärnkraftsel i procent av total elproduktion
15.1Vinst och utdelning i Telia Sonera
15.2Ett exempel – Telia Sonera
18.1Årlig besparing av solceller vid 8% elprisökning
18.2Årlig besparing av solceller på 30 år
18.3Ackumulerade besparingar från solceller
18.4Resultatet av två investeringsalternativ
18.5Resultatet av att låna till solceller
18.6Insatser för individ och familjeomsorg i Uppsala
18.7Särskilt riktade insatser i Uppsala
18.8Insatser för utbildning i Uppsala
18.9Uträkning av kostnaden för att anställa arbetslösa i offentlig sektor