Högre vinster ger fattigare stat

En av de dramatiska förändringarna när vinstandelen stiger i ett samhälle är att vi får en svagare offentlig sektor.

Det kan vid första tanken vara förbryllande. Högre vinster borde ju ge möjlighet till större skatteintäkter.

Ändå är det inte så. Det beror på hur våra skatter är konstruerade.

Företag och kapital beskattas förhållandevis lite, medan arbete beskattas mer.

Faktum är att det är rena förlusten för staten om företagens vinstandel stiger. Om det vi producerar förvandlas till lön får vi alla gemensamt in 67% av den lönen genom sociala avgifter, inkomstskatt och moms.

Om det förvandlas till vinst blir bara en tiondel, alltså 12%, skatteinkomst. Det offentliga får vid höga vinster helt enkelt in mycket mindre pengar. Om du tittar på följande diagram så ser du hur mycket vi har förlorat i skatteinkomst varje år genom att vinstandelen har stigit.

6.3 Skattebortfall till följd av ökade vinster. Miljarder kronor i fasta priser.

Källor: Se diagram 6.1, SCB, NR-statistik, Konjunkturinstitutet, Analysunderlag dec 2010.

År från år har många miljarder försvunnit från staten och det offentliga genom att vinstandelen har stigit.

På 80-talet rörde det sig om mellan 20 och 40 miljarder kronor varje år, men från och med att de stora politiska förändringarna tog fart på 90-talet har vi många år förlorat mellan 80 och 120 miljarder.

År från år har många miljarder försvunnit från staten och det offentliga genom att vinstandelen har stigit.

På 2000-talet har förlusten varit runt 200 miljarder per år. Detta då vinster helt enkelt beskattats allt mindre jämfört med löner. Totalt har 2 839 miljarder kronor försvunnit från offentliga inkomster till vinst sedan 1981.

Eller enklare uttryckt: Om vinsterna inte hade tillåtits stiga på lönernas bekostnad så hade staten idag varit 2 839 miljarder rikare.

Det här är en pinsam detalj för de som hela tiden ropar om att statsskulden är det stora problemet (vilket vi diskuterat i avdelning 2 i boken).

Om de ekonomer och politiker som talat om statsskulden som det stora hotet verkligen menat allvar borde de i stället för att ha diskuterat nedskärningar och sänkta bidrag ha koncentrerat sig på att diskutera sänkt vinstandel.

Sammanfattning

På grund av vårt skattesystem förlorar staten inkomster om vinsterna ökar jämfört med om lönerna ökar. Sen 1981 har 2 839 miljarder på det sättet försvunnit från den offentliga sektorn i minskade skatteinkomster.