Hur många är icke-sysselsatta?

Hur många är sysselsatta, det vill säga arbetande med lön? Studerar vi ett diagram ser vi följande utveckling:

7.1 Andelen sysselsatta av befolkningen. 20–65 år. I procent?

Källa: OECD, Historical Statistics 1970–2000, Labour Force Statistics 2005. SCB, Arbetsmarknad, Befolkningen 15–74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 2005–2010.

Antalet sysselsatta i Sverige har ibland ökat räknat i antal personer. Det beror helt enkelt på att vi blivit fler, men räknat som del av hur många som verkligen får jobba är verkligheten dystrare. Idag 2011 har vi fortfarande lägre sysselsättningsgrad än vi hade 1975.

Den utvecklingen är allvarlig. I stället för att kunna glädja oss åt en minskad arbetslöshet har vi de senaste åren tvärtom kunnat se över en miljon människor som inte fått jobb.

Det vi försöker visa är att begreppet arbetslösa i statistiken egentligen inte säger så mycket. Man måste också granska antalet icke-sysselsatta.

Som du kan se var antalet arbetslösa fler än både sjukskrivna och förtidspensionerade 1994. 2005 är det tvärtom. Vi har flyttat arbetslösheten, gett de arbetslösa nya namn. Detta var också något den borgerliga alliansen kunde använda i valet 2006. Man kallade det ”utanförskap” och anklagade regeringen Persson för siffermanipulationer.

I sak hade man rätt. Alla regeringar har sysslat med samma typ av statistik där arbetslöshet kallats för något annat.

Men efter regimskiftet 2006 har inte situationen ändrats. Det sker självklart konjunkturförändringar, liksom att finanskrisen 2008 skapar högre 60 arbetslöshet. Men sammantaget handlar det om runt en miljon människor som inte får eller kan arbeta.

7.2 Antal arbetslösa, långtidssjukskrivna och med sjuk-/aktivitetsersättning.

Källa: Försäkringskassan, www.statistik.forsakringskassan.se, SCB, www.scb.se, Statistisk årsbok 2002–2006. Antalet sjukskrivna är antalet personer sjukskrivna längre än 29 dagar i december respektive år.

I sak kvarstår alltså problemet. Den nyliberala politiken har skapat en mycket hög arbetslöshet i hela västvärlden.

För samhället som helhet är det en varningssignal. Har vi skapat ett arbetsliv där människor inte längre kan arbeta? Hela poängen med modernisering och industrialisering var väl ändå att de tunga och stressiga jobben skulle skötas av maskiner. Inte att människan skulle bli alltmer stressad i jakten på att finansiera maskiner?

Sammanfattning

Antalet sysselsatta är en viktig mätare på om samhället verkligen klarar av att minska arbetslösheten. Så har inte skett. I stället har arbetslöshet blivit förtidspension eller långtidssjukskrivning.